Търсене в този блог

неделя, 30 август 2015 г.

Ярък родолюбец и учен - доц. д-р Гале Христов

 

 


Професор Георги Бърдаров има голям принос в обществено-политическите науки, а в последните години се прояви и в краеведческата наука

В началото на годината се навър­шиха 85 години от рож­дението на проф. Георги Бър­даров – носител на социалис­тичес­ката идея в сър­цето си, неуморим общес­т­веник и изс­ледовател, ярък родолюбец.

Проф. Георги Бър­даров е роден на 12 фев­руари 1930 г. в Раз­г­рад. Произ­хожда от земедел­ско семейс­тво. Баща му е бил замес­т­ник – пред­седател на ТКЗС при основаването му. Той е близък род­с­т­веник на капитан Христо Бър­даров, един много способен офицер, бъл­гар­ски герой, който се проявява храбро при прев­земането на Тут­ракан­с­ката крепост, и загива в бит­ката при Ресен, за него са писани песни, а нас­коро бе нап­равен и излъчен докумен­тален филм.

Още като ученик Георги Бър­даров проявява своя любоз­нателен и тър­сещ ум като не само усвоява учеб­ния материал, но и чете литература, която му помага да фор­мира своя материалис­тически мирог­лед. От 1944 г. е член на РМС, от 1955 г. член на БКП.

Още от ранни години учас­тва активно в гим­назиал­ното ръковод­с­тво на РМС като замес­т­ник – пред­седател. След завър­ш­ване на сред­ното си образование става щатен младежки работ­ник. Бил е І-ви сек­ретар на ГК на ДСНМ в Русе, където проявява качес­тва си на организатор. Той е в основата на изг­раж­дането на младеж­кия парк за отдих и кул­тура в града. Работи пос­ледователно като първи сек­ретар на ОК на ДКМС в София, зам. – завеж­дащ отдел „Пропаганда и агитация” на ЦК на ДКМС и дирек­тор на Цен­т­рал­ната ком­сомол­ска школа. След това преминава на работа в отдел „Пропаганда и агитация” на ЦК на БКП. Завър­шва специал­ността и „Политическа икономия” и аспиран­тура в АОН при ЦК на КПСС. Преминава на работата като замес­т­ник – дирек­тор на Цен­търа по пар­тийно строител­с­тво в АОНСУ, където на прак­тика доказва качес­т­вата си на добър организатор и изс­ледовател.

Той има големи зас­луги за раз­витието на Цен­търа по пар­тийно строител­с­тво като много необ­ходимо звено за дей­ността на органите и организациите на БКП.

През този период основно има над 200 пуб­ликации по раз­лични проб­леми. В цен­търа на науч­ноиз­с­ледовател­с­ката си дей­ност си пос­тавя въп­росът за пар­тий­ната дей­ност, ней­ната същ­ност, струк­тура и ефек­тив­ност. Особено внимание отделя на въп­росите, свър­зани с интег­рацията на пар­тий­ното строител­с­тво със социал­ната психология и управ­лението. С негово активно учас­тие е със­тавен реч­ник и учеб­ник по пар­тийно строител­с­тво, от които и сега има изк­лючителна пот­реб­ност. През този период превежда активна преподавател­ска и лек­тор­ска дей­ност.

Неговата активна общес­т­вено – политическа и изс­ледовател­ска дей­ност продъл­жава и след 10 ноем­ври 1989 г. като придобива нови измерения.

Той остана верен на своето главно кредо – да служи на народ­ното и общес­т­веното дело.

В продъл­жение на 18 години бе пред­седател на ОПО „Политолог” към РС на БСП – Средец, гр. София. С кон­к­рет­ната си работа доп­ринесе много за запаз­ването и укреп­ването на организацията, както и са раз­нооб­разяване на дей­ността й. И сега е един от най-активните й членове. Живее с въл­ненията на всички социалисти, пос­тоянно прави пред­ложения за подоб­ряване на дей­ността на БСП и на пар­тий­ната организация.

През пос­лед­ните 5 – 6 години се зае с краевед­ска науч­ноиз­с­ледовател­ска и организатор­ска дей­ност. Той е в основата на издаването на книгата за един от героите на Дой­ран­с­ката епопея капитан Христо Бър­даров, за което приз­нател­ното бъл­гар­ско население в Македония съчинява и запява песен за него. През 2014 г. с много актив­ното му учас­тие като организатор и методист излезе много интерес­ната книга за ботевия чет­ник Ангел Ковачев, роден в с. Благоево, Раз­г­рад­ско и загинал край с. Желязово, Софийско. В раз­работ­ката са включени извес­тни историци и общес­т­веници.

Пред­с­тавянето на книгите се превърна в праз­ник за населените места. Тези книги имат изк­лючително голямо значение за пат­риотич­ното въз­питание на населението и особено на младите хора. Те показ­ват, че когато се докосне сър­цето на бъл­гарина, то и в тази нелека ситуация не остава без­чув­с­т­вен.

Проф. Георги Бър­даров е не само организатор и изс­ледовател, но и добър съп­руг, баща и дядо. С хората е прям, отк­рит и сър­дечен. Наред с поз­д­рав­ленията за неговите 85-годишен юбилей, нека му пожелаем здраве и нови плодове на неговата кипяща изс­ледовател­ска и организатор­ска дей­ност.

 

 

Източник: вестник „Земя”, май 2015 г.