Търсене в този блог

неделя, 30 август 2015 г.

Доц. д-р Гале Христов: Книга – тревожна камбана за селското стопанство

 

 

Раз­работ­ката на доц. Въто Хрис­тов „Земята плаче за спасителна политика” е тревожна кам­бана за положението в сел­с­кото стопан­с­тво, но и пред­лага кон­к­ретен изход от тресавището, в което то се намира

 

През 2014 г. извес­т­ният бъл­гар­ски сел­с­кос­топан­ски специалист, деец и научен работ­ник доц. Въто Хрис­тов издаде книгата си озаг­лавена «Земята плаче за спасителна политика». Това е сбор­ник статии и съв­мес­тни пуб­ликации с други сел­с­кос­топан­ски учени във вес­т­ниците «Земя», «Дума», «Бъл­гар­ски фер­мер» и «Нова зора».

Въто Хрис­тов заедно с проф. Атанас Ганев и Кръстю Трен­дафилов остро и аргумен­тирано пос­тавят редица проб­леми за със­тоянието на сел­с­кото стопан­с­тво като пред­лагат кон­к­ретни решения.

В цен­търа на пуб­ликациите са появилите се остри проб­леми в раз­витието на сел­с­кото стопан­с­тво – намалено произ­вод­с­тво, изос­тавени и пус­теещи земи в резул­тат преди всичко на грешни законодателни решения, липса на стратегическа политика. Авторът с основание се спира на резул­татите, които бе пос­тиг­нала Родината ни до 10 ноем­ври 1989 г. Бъл­гария произ­веж­даше 9 – 10 млн. т. зърно, 800 хил. т. месо, над 2 млрд. бр. яйца, почти 1 млн. т– домати и чушки.

Авторът под­робно и аналитично се спира на приетия закон за соб­с­т­веността и пол­з­ването на земедел­с­ките земи (ЗСИЗЗ 1991 г.) и досега изменян над 40 пъти. Прилагането му и този за арен­дата, приет през 1996г., доведоха до раз­д­робяването на земята на милиони пар­чета и появата на крупни арен­датори, които могат да арен­дуват повече от 6 000дка. Това доведе до катас­т­рофални резул­тати в сел­с­кос­топан­с­кото произ­вод­с­тво и силна поляризация на едри соб­с­т­веници и незащитени бедни соб­с­т­веници и произ­водители. В страната сега се обработ­ват около 30 млн. дка. земи. Пар­четата земя станаха 20 млн. Групата над 1 000 дка. пред­с­тав­лява 14% от броя на стопан­с­т­вата, но обработва 78,2% от земята. Общото произ­вод­с­тво на зърно е 78% от пос­тиг­натото до 1989 г. Докато през периода 1986 г. – 1989 г. са произ­веж­дани на човек от населението 46 кг ябълки, 92 кг домати, 275 л. мляко, 89 кг месо, то през периода 2008г. – 2011 г. са произ­ведени 5 кг ябълки, 15 кг домати, 160 л. мляко, 30 кг месо. Циф­рите са повече от стресиращи. Затова нес­покой­ният Въто Хрис­тов алар­мира и пред­лага на ком­петен­т­ните дър­жавни органи работещ изход за излизане на сел­с­кото стопан­с­тво от положението, в което се намира.

Зас­лужават висока оценка неговите пред­ложения за:

• раз­работ­ване на дъл­гос­рочна политика и стратегия за раз­витието на сел­с­кото стопан­с­тво;

• решителни промени в закона за арен­дата;

• оказ­ване дър­жавно съдейс­т­вие за раз­витието на кооперациите и под­помагане на дреб­ните земедел­ски произ­водители;

• изпол­з­ване на чуж­дес­т­ран­ния опит (особено френ­с­кия) в раз­витието на сел­с­кото стопан­с­тво;

• съз­даване реални условия за реализиране на Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони.

Книгата на доц. Въто Хрис­тов е мощен зов, тревожна кам­бана за положението в сел­с­кото стопан­с­тво. Заедно с това пред­лага кон­к­ретен изход за излизане на сел­с­кото стопан­с­тво от тресавището, в което се намира. Може да се добави, че не само сел­с­кото стопан­с­тво плаче за спасителна политика, а Бъл­гария за ком­петен­тно управ­ление, което е в със­тояние да гаран­тира раз­витие на икономиката и доходи на населението, съот­вет­с­т­ващи на нашите въз­мож­ности и пот­реб­ност.

 

Източник: вестник „Земя”, май 2015 г.