Търсене в този блог

неделя, 30 август 2015 г.

Книга – отчет пред убитите антифашисти – доц. д-р Гале Христов

 

 

 

Пуб­лицис­тич­ното произ­ведение на Крум Василев „Невъз­можни раз­говори” е написано много ярко, със задъл­бочено поз­наване на фак­тите, на основата, на които са нап­равени много важни изводи за социализма вчера, днес и утре. Авторът дос­тига до зак­лючението, че идеите му в световен мащаб рано или късно ще намерят своята реализация

Нас­коро издател­с­тво „Захари Стоянов” издаде книгата на извес­т­ния антифашист, общес­т­веник и пуб­лицист Крум Василев, озаг­лавена „Невъз­можни раз­говори”. В нея той мис­лено се среща и раз­говаря със своя загинал съпар­тизанин на 19 години Коста Тодоров. В четири раз­говора той отговаря на своя приятел за тях­ната чета; какво бе нап­равено в Бъл­гария след победата на социалис­тичес­ката революция; какво пред­с­тав­лява социализ­мът на бъдещето; загад­ката Китай и необ­ходимостта да се живее с идеали.

В пър­вия раз­говор „Докъде стиг­нахме” Крум Василев съоб­щава на своя приятел, че благодарение на неговата саможер­тва и тази на Весо четата е спасена. След това живо и увлекателно му раз­казва какво стана в страната ни слез 9 сеп­тем­ври 1944 г. във всички сфери на живота.

Социалис­тическа Бъл­гария дос­тигна 1-во място в света по износ на домати, водеща е в износа на всякакви видове сел­с­кос­топан­ска продук­ция, както и на машини, елек­т­роника и други. Днес това е само спомен, защото пропадна СИВ, раз­турени бяха СССР и КПСС с под­писа на ней­ния соб­с­т­вен генерален сек­ретар Михаил Гор­бачов, пер­сона с амбиции, обрат­ноп­ропор­ционални на ней­ните въз­мож­ности. Резул­татите за цялата бивша социалис­тическа общ­ност и за Бъл­гария са плачевни.

Във втора глава „Социализъм на бъдещето – що е то?” Крум Василев раз­г­лежда въп­роса за бъдещето на социализма, позовавайки се на раз­работки на чуж­дес­т­ранни и бъл­гар­ски учени като фор­мулира своя позиция. По-подробно раз­г­лежда позициите на бив­шия пар­тиен лидер на БСП, член-кореспондент Алек­сан­дър Лилов и на философа Бен­жамен Варон.

На въп­роса за бъдещето на социализма Алек­сан­дър Лилов дава след­ния отговор: „Бъдещето на социализма е социализ­мът на бъдещето.” Бен­жамен Варон смята, че промяната може да се извърши не чрез премах­ване на час­т­ната соб­с­т­веност, а по пътя на ней­ното пос­тепенно под­чиняване на общес­т­вените интереси.

Раз­г­леж­дайки тези въп­роси Крум Василев дос­тига до зак­лючението, че трябва да се съединят материал­ната заин­тересованост и час­т­ната соб­с­т­веност, впрег­нати в интерес на социализма.

В трета глава „Загад­ката Китай” са раз­г­ледани историчес­ките пос­тижения в изг­раж­дането на съв­ременен Китай, целите и задачите, които си пос­тавя страната в близ­ките 40 – 50 години. Изтък­ната е ролята на Дън Сяопин като баща на икономичес­ките реформи. Китайс­ката икономика укрепна, пос­тигна много висок икономически рас­теж, прилагайки твор­чески теорията на Дън Сяопин за социалис­тичес­ката пазарна икономика. Към 2012г., когато се навър­ш­ват 100 години от основаването на ККП, да се пос­т­рои средно заможно общес­тво, наречено „общес­тво на пър­воначал­ното благоден­с­т­вие”, а към 2049 г., когато ще бъде чес­т­вана 100 годиш­нината на Китайс­ката народна репуб­лика, Китай да се превърне в „богата, можеща, демок­ратична, цивилизована, хар­монична и модерна социалис­тическа дър­жава”. Няма съм­нение, че замис­лите в Китай са сериозно обос­новани и в 2021 г. Китай ще стане дър­жава на средно заможни, а през 2049 г. на социалис­тичес­кото общес­тво. С изк­лючител­ната отк­ритост и прециз­ност на учен Кр. Василев зак­лючава: „Само бъдещето знае какво е бъдещето на социализма.”

В чет­върта глава „Хора без идеал – птици без криле” раз­г­лежда въп­росът за реализация на социалис­тичес­ките идеи и неис­товата борба, която водят рет­рог­рад­ните сили в цял свят. Под­чер­тано е, че Маркс бе обявен за „най-влиятелният учен на всички времена”. Социализ­мът в световен мащаб не е пог­ребан.

Проведеното социологическо изс­лед­ване на „Галъп” по повод 25 годиш­нината от „прехода” показва, че 45% от сънарод­ниците ни оценяват социализма в Бъл­гария като успешен, а само 1% оценяват като успешен прехода.

Авторът дос­тига до зак­лючението, че идеите на социализма в световен мащаб ще намерят своята реализация. Младото поколение не може дълго време да живее в без­пътица.

Книгата на Крум Василев „Невъз­можни раз­говори” е написана много ярко, със задъл­бочено поз­наване на фак­тите, на основата, на които са нап­равени много важни изводи за социализма вчера, днес и утре.

 

 

Източник: вестник „Земя”, юни 2015 г.

 

Тук можете да видите и представянето на книгата от издателство „Захари Стоянов”

https://www.youtube.com/watch?v=tlQH35Y5UHw