Търсене в този блог

сряда, 5 септември 2018 г.

Уляна Пачева: Джендър образование – у нас от 20 години

 Покрай страстите около Истанбулската конвенция и предвиденото в нея джендър образование остава скрит фактът, че всъщност програма за джендър образование се прилага в България от 20 години. Тя стартира през 1997 г. "като превантивна програма и част от проекта "Елиминиране на насилието над жени чрез проучване на проблема и образоване на обществото", осъществен в партньорство с неправителствената организация "Защитници на човешките права от Минесота"- САЩ". Проектът е на Фондация "Джендър проект в България". Сред спонсорите са: Фондация "Отворено общество", Съветът на Европа, базираният в САЩ  Глобален фонд на жените, Националният демократичен институт и др. 


Цитирам текстове от сайта на фондацията:
"В рамките на проекта е предоставена и адаптирана към българските условия методика за обучение на учители по основните проблемни области: Що е джендър и джендър роли; правата на човека; правата на жените и децата; насилието във всичките му форми; национални и международни законодателни практики и институции; семейно планиране и сексуално здраве"; Пилотна програма - през учебната 1997/1998 г. в две училища в София. Обучителен семинар за учители и педагогически съветници. Библиотека с тематична литература на български и английски език и видеотека.
През учебната 1999/2000 г. в проекта са включени детска градина, студенти, 20 училища от цялата страна. Общо - 400 деца и младежи на възраст от 4 години до 21 г. Организирана е кръгла маса с финансовата подкрепа на "Отворено общество" за методиката, обхвата и бъдещата стратегия за развитие на програмата "Джендър образование". В гр. Перник е създаден Регионален център,  "който включи в "Джендър образование" всички учебни заведения в града с активното партньорство на местната власт, Педагогическия инспекторат, медиите".


ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА според Фондация "Джендър - проект в България":


1. Основен проблем при реализирането на тази програма се оказа фактът, че по-голяма част от участниците бяха с формирани вече и затвърдени стереотипни нагласи към мъжките и женските роли в обществото, което налагаше първоначалното им преодоляване, за да е възможно изграждането на ново непредубедено разбиране и отношение към проблема за равноправието на половете в социалното пространство.
2. Тъй като децата трудно разграничават реалната от желаната ситуация, често се стигаше до идеализиране на собствените способности и възможности, а също така и на характеристиките на пола, към който принадлежат. Отъждествяването между реалността и желанието изкривява анализа, като води до опростяване и елементаризиране.
3. Учениците трудно реализират прехода от конкретната ситуация или казус към общия извод.


Фондация "Джендър проект в България" е част от проект "Граждански диалог за развитие" от м. ноември 2017 г.
Целите на Джендър - проект в България включват и:
- Лобиране на национално и местно равнище за мобилизиране ресурсите на образователните институции и гражданското общество за ефективното прилагане на практика на чл. 35 от Закона за защита срещу дискриминацията.
- Активно промотиране на политики и проекти за включване и утвърждаване на джендър-тематиката в държавните образователни стандарти, насочени към детските градини, основните и средни училища, висшите учебни заведения.


Спонсори:
Global Fund for Women, USA
UNIFEM TRUST FUND, USA
Minnesota Advocates for Human Rights, USA
Mama Cash, The Netherlands
Open Society Foundation, Sofia
Gender Studies Small Program Open Society Institute, Hungary
MATRA KAP Program of the Netherlands Embassy
Stability Pact Gender Task Forceq Croatia
National Democratic Institute, Sofia
Democracy Commission Small Grants, Embassy of the USA, Sofia
Council of Europe, Sofia


***


За Джендър  образование работи и Фондация "Джендър образование, изследвания и технологии": "неправителствена нестопанска организация, действаща в обществена полза и съобразно с изискванията на международните закони, по които България е страна". Проекти на Фондацията: Конкурс 2016-2017 г. Училище без насилие; Конкурс Училище без насилие и стереотипи, определени от пола - 2013/2014, 2015/2016 г. Фондацията работи в сътрудничество с МОН. Победителите в цитирания конкурс бяха официално наградени в МОН на 03.06.2014 г. - след оценка на определен от МОН екип за мониторинг и оценка на кандидатите за званието (101 училища за 2014 г.) .
За конкурса през 2018 г. до училищата е изпратено информационно писмо на Регионалното управление на МОН на основание писмо на МОН  9105-11/10.01.2018 г. на зам.-министър "за провеждане на юбилеен конкурс "Училище без насилие и стереотипи, определени от пола" по проект на фондация "Джендър образование, изследвания и технологии". Писмото не е достъпно на сайтовете на РУО.

 

24 януари 2018 г.