Търсене в този блог

сряда, 28 ноември 2018 г.

Истинският просветител е гражданин-общественик

 

Как в първите години от похода за изграждане на новия живот се гледа на свързването на педагогическата дейност с работата на учителя като гражданин-общественик и задачите за въздействие на образованието върху обществената действителност

 


 

Задачите на отечественофронтовското училището и народните учители

       Материал от вестник „Кюстендилско дело”, бр. 2, 7 октомври 1947 г.

 

 

Задачите на О. Ф. училище и ролята и значението на на­родните учители в настоящия период на демократично про­гресивното развитие на наша­та страна, се определя изклю­чително от същността на новото отношение, което има О. Ф. държава към трудовия народ, от значението, което се отдава на обществено-полезния труд, като фактор нашия живот на прогресивно развитие, и от същността и значението на О. Ф. демокрация.

Кои са тези задачи и каква ще бъде ролята на народните учители за осъществяване на същите?

 

Първата и основна задача на О. Ф. училище е да даде на учениците истински на­учни знания, чрез овладя­ването на които ще се пре­възмогнат всички пречки и трудности по пътя на новото строителство за изгражда­не на О. Ф. трудова държа­ва. Усвоените знания да водят към основно овладяване на законите за развитието на жи­вата и мъртва природа и на законите на общественото раз­витие, а това да води главно към формиране у  учащите се на правилно мировъзрение за света въобще. Затова цялата дейност на учителя трябва да се провежда така, че тя да допринася за постепенното развитие и последователно изгра­ждане и оформяване на миро­гледа и културното поведение на ученика. Чрез всички учебни дисциплини трябва да се до­принесе за създаването на научен мироглед, който да води към изясняване на явленията, събитията и фактите на теку­щата обществено-политическа действителност.

 

Втората задача е да  създадем    в  учещите  любов  към трудовия народ  и  към  прекрасната родина. Такава лю­бов и обич, която да извиква у учащите се готовност до самопожертвувателност за роди­ната и народа ни, такава лю­бов, която да създава и подър­жа революционния подем, без което е невъзможно преодоля­ването на лишенията, трудно­стите и пречките и без което няма истинско творчество. Коя­то да създава ги подържа огъня  на омразата към фашизма, реакцията и злостната  реставраторска опозиция у нас и в другите народи; и любов към всички демократични трудови народи

 

Третата и много важна задача е идейно-политическото възпитание на младежта,което да води към създаването на дейни волеви творчески личности, за да продължат с най-голям устрем делото на О. Ф. Осъществяването на тази задача ще зависи изключително от идейно-политическия уровен  на учителите. Изискването, кое­то произтича от същността на задачата, поставя необходи­мостта да се изясняват основно и научно текущите политически събития—вътрешни и външни. Тяхното свързване да се из­вършва основно и научно с усвояваните знания от учещите по всички дисциплини, а това да води към изясняване програмата  на О. Ф. правителство, на всички инициативи и меро­приятия и на двегодишния стопански план.

 

Четвъртата задача е създаването  на любов и обич към славянските народи,към славянския съюз, което се явява гаранцията за утвържда­ването на мира и на народни­те демокрации и   определя независимостта – политическа и икономическа на същите. Славянското единство трябва де се утвърждава от учителите при всички учебни дисциплини и да се посочи, като основен фактор за прогресивното развитие на народите.

 

Петата задача е да изграж­даме чрез  организациите „Септемврийче" и        ЕМОС жизнени  ученически колективи, чрез които да се претворява  и установява целия поря­дък  в живота на училището, реда, съзнателната дисциплина хигиената,   украсата и различни­те извън класни и обществени дейности; чрез които да се  утвърждава чувството на отго­ворност пред колектива. Из­пълнението на тази задача ще доведе до създаването  на новия  0. Ф. гражданин.

 

Провеждането и осъществяването на горните задачи зависи изключително от народното учителство. Другарят Георги Димитров в писмото си до  конгреса на работниците по  просветата отбелязва много сериозно възможността, която има да играят народните учи­тели у нас — „От работата на тая извънредно важна армия, оръжието на която е прогре­сивната наука и народната култура, зависи много не само образованието и възпитанието на стотиците хиляди учещи се, но и стопанския и културен възход на нашата нация". Това изказване достатъчно ясно и силно подчертава значението на учителите в изграждане на новия О Ф човек, от който ще зависи стопанския възход и подем на нашата страна и културното благоденствие на същата.

 

С оглед на това пред на­родните учители се поставят и следните задачи:

 

1.  Да влее всичките си сили в изграждането на новата О. Ф. държава, като съдейства чрез широката разясни­телна дейност за изясняване на всички текущи вътрешни и външни, стопански събития; като изяснява характера, цели­те и задачите на правителстве­ните инициативи и мероприя­тия; и дава конкретни уточнения на всички въпроси пред българския народ.

2.  Да даде конкретна помощ за издигане авторитета на  местните О. Ф. комитети, които играят и ще има да играят тепърва важна и решаваща роля за мобилизирането на нашия народ в изпълнение­то на поставените програмни задачи, както сега така и в бъдеще.   

 3. Да проучи на място нуж­дите на населението и да потърси конкретния начин на разрешението им по пътя на разгръщането на трудовия ен­тусиазъм по места.

4.  Да влее своите усилия в масовите културно-просвет­ни и стопански организации, като сам той е душата в жи­вота на тези организации, за да осигури чрез това увлича­нето на народа по пътя на културните и стопански завое­вания и отвоюването на някои заблудени  хора от злостната опозиция по места.     

5.  Да организира и проведе курсове за ликвидиране на неграмотността и малограмотността,  която е смъртен враг на О. Ф.

Осъществяването на тези за­дачи е историческа повеля на днешното време и всеки учи­тел, за да изпълни вярно своето задължение като народен учи­тел, необходимо е да се отда­де с най-голяма сила за пости­гането на желаните резултати — осъществяване програмата на О. Ф.  Само така фалангата на народните учители ще съ­ставлява действително една от най-необходимите части от великата армия на трудещите се в нашата страна, която постро­ява нов живот на основите  на О. Ф. програма.

 

 

 

Хр. Василев - околийска училищна инспекция Кюстендил