Търсене в този блог

четвъртък, 23 август 2018 г.

Акцията в Рилското корито – 24 август 1944 г.

 

 


Това е най-смелата, най-героичната, най интересната партизанска акция в България, насочена пряко срещу германския окупатор, венец на бойната слава на отряда


Във връзка с указанията на ЦК на БРП за обра­зуване на големи партизански части като ударни сили на предстоящото въстание Дупнишкият партизански отряд трябваше да се обедини с Горноджумайския и Разложкия. Установена бе връзка с Горноджумайския отряд. В отряд „Коста Петров" пристигна зам.командирът на Четвърта ВОЗ Иван Тричков (Яне), за да уговори получаването на оръжие. Тогава В. Демиревски (Желю) предложи да се обединят трите отряда и да проведат акции в долината на р. Рилска. Веднага бяха изпратени куриери, които да доведат партизани­те от Горноджумайско и Разложко в бивака на Дупнишкия отряд, като се искаше съгласието на ръко­водството на зоната.

На 15—16 август под Мусов връх в Рила, в местността „Дяволските води се събраха Дупнишкият, Горноджумайският и Разложкият отряд и част от Първа со­фийска народоосвободителна бригада и поставиха на­чалото на Рило-Пиринския партизански отряд с щаб в състав: командир — Васил Демиревски (Желю), политкомисар — Кръстю Стойчев (Станьо), началник - щаб — Йонко Панов (бай Йонко), зам.-командир — Крум Радонов (бай Георги), и зам.-политкомисар — Димитър Паунов (Тимошкин) . В щаба бяха вклю­чени и пълномощниците за отделните околии Никола Рачев (Войводата), Стойне Лисийски (Дончо), Асен Васев (Хаджията). По предложение на Жельо щабът реши да се пристъпи към усилена подготовка за провеждане на акция по долината на река Рилска, като едновременно бъдат нападнати четири обекта: „Жабокрек", с. Пастра, кочериновската почив­на станция и „Пчелина". Партизанското разузнаване донесе, че в почивната станция се намират 25 хитлерист­ки войници, в местността „Жабокрек" работилниците и скла­довете се охраняват от български и немски войници, в с. Пастра има ловно-охранителна рота, а в манастир­ското стопанство в местността „Пчелина" се намира отделен взвод.

Акцията по долината на река Рилска беше насро­чена за 24 август. Под ръководството на командира и началник-щаба бяха формирани новите чети и отде­ления и определени техните командири. Партизаните подготвяха своето оръжие, а щабът организираше все­ки ден по 2 часа учения. Извърши се сериозно разузна­ване на обектите, включени в плана за нападение. Решението на щаба беше немските войници да бъдат ликвидирани, а българските — обезоръжени. Нали­чието на значителни вражески сили в Рилското корито налагаше акциите да бъдат проведени при пълна изненада и с голяма бързина.

Сутринта на 24 август 1944 г. четите напуснаха лагера и се отправиха към своите обекти. Налагаше се ново ра­зузнаване и да се уточнят на място всички подробно­сти, от които зависеше успехът на акциите. Всички обекти трябваше да бъдат нападнати едновременно в 6 часа след обед. Към с. Пастра се отправи чета, командвана от В. Демиревски и Йонко Панов. Щурмова група, преоблечена като дървари, обезоръжи войнишкия пост. След това четата атакува помещението на войниците, които оказваха кратка съпротива. Част от тях бяха обезоръжени, а другите се разбягаха. Бяха иззети картечница, пушки, бомби, много патрони и войнишки униформи. Партизаните превзеха община­та и запалиха всички данъчни и реквизиционни книги.

Акцията в местността „Пчелина" се извърши от чета, командвана от Крум Радонов. Внезапното нападение из­ненада напълно войниците и те без всякаква съпро­тива се предадоха. Цялото им въоръжение беше иззето. След това партизаните завладяха Гара Кулата (под Рилски манастир) и задържаха намиращия се там влак, натоварен с много оръжие. Четата зае позиция северно от гарата и спря опитите на противника от Рилския манастир да се при­тече на помощ на нападнатите от партизаните обек­ти.

Четата, командвана от Лазо Лазов (Велко) бе натоварена с нападението над кочериновската станция. Щурмовата група обаче беше забелязана от хитле­ристите и те откриха огън. С точния си огън щур­мовата група ликвидира немските войници, които се опитваха да излязат от сградата. Сградата бе обхва­ната от пламъци. Въпреки това партизаните проник­наха на първия етаж — в склада, от където изнесоха много оръжие. Боят продължи близо час. Хитлеристи­те бяха напълно разгромени, като дадоха 23 убити.

Голяма смелост проявиха партизаните от четата на Бойко Изворски, която атакува складовете на „Гранитоид" в „Жабокрек". Този обект се оказа наситен с вражески сили: един взвод български и група немски войници. Но партизаните успяха да обкръжат сградата и да я запалят. Хвърлените бомби принудиха останали­те живи хитлеристи да излязат навън, където бяха уни­щожени. Българските войници се предадоха без бой.

Акцията на Рило-Пиринския отряд в Рилското ко­рито на 24 август беше най-голямото у нас нападение срещу хитлеристки и български военни поделения. Уни­щожени бяха около 25 хитлеристи, 20 моторни коли, 3 мотоциклета, 1 автомобил с 3 монтирани на него картечници, десетки тонове бензин. Партизаните взеха трофеи 6 картечници, 25 автомата, 130 пушки, бомби, хиляди патрони, бойни припаси,, провизии и други.

 

 

Източник: История на Кюстендилската окръжна организация на БКП,  Партиздат, София, 1984 г.

 

 

 

                        Картина