Търсене в този блог

понеделник, 19 март 2018 г.

Нова книга на Христо Проданов

 


Дигиталната икономика и бъдещето на капитализма, С, Изд. комплекс - УНСС, 2018, 360 стр.

 Съдържание

УВОД

ПЪРВА ЧАСТ

ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕВОЛЮЦИИ И ПОЛИТИКОНОМИИ

ПЪРВА ГЛАВА

ОТ ДОИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛИЗЪМ И МЕРКАНТИЛИЗМА ДО ТРЕТАТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ И НЕОЛИБЕРАЛИЗМА

1.1. Технологиите и формирането на политикономическата система на ранния капитализъм

1.2. Първата индустриална революция и класическата политикономия

1.3. Втората индустриална революция и политикономиите на силната преразпределяща ресурси държава

1.4. Третата индустриална революция, отделянето на икономиката от политиката и неолибералният тип политики

ВТОРА ГЛАВА

ЧЕТВЪРТАТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ И ДИГИТАЛНАТА ИКОНОМИКА

2.1. Четвъртата индустриална революция

2.2. Политикономия на дигиталната икономика

2.2.1. Експоненциалният растеж на дигиталните технологии

2.2.2. Промени в икономическата подсистема

2.2.3. Промени в политическата подсистема

2.2.4. Държавите и битката за технологично лидерство

2.2.5. Промените в социално-икономическата структура на обществото и потребността от държавата като регулатор

2.3. Експоненциално ускоряване на времето и засилена неравновесност на системите

2.4. Какви са възможните бъдещи политикономически системи

ВТОРА ЧАСТ

ТРИ ВЪЗМОЖНИ МОДЕЛА НА ИДВАЩИЯ ДИГИТАЛЕН КАПИТАЛИЗЪМ

ТРЕТА ГЛАВА

ДИГИТАЛНИЯТ ОЛИГАРХИЗИРАН ФИЛАНТРОПИЧЕН КАПИТАЛИЗЪМ

3.1. Филантропията като инструмент за компенсация и легитимация на растящото социално неравенство в различни периоди

3.2. Четвъртата индустриална революция и „епохата на филантрокапитализма“

3.3. Дигиталната филантропия

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА

ДИГИТАЛНИЯТ НЕОСОЦИАЛЕН КАПИТАЛИЗЪМ НА БАЗОВИЯ ДОХОД

4.1. Трансформацията на системните лeви и десни икономически политики при различните индустриални революции

4.2. Ерозията на социалната държава и растящото неравенство

4.3. Универсалният базов доход като основа за трансформация и оцеляване на сега съществуващите системни леви и десни

4.4. Политикономическата дискусия за универсалния базов доход

4.5. Експерименти по въвеждане на универсален базов доход

4.6. Технологични революции и намаляване на работното време

ПЕТА ГЛАВА

ДИГИТАЛНИЯТ ФАШИЗЪМ В ЕПОХАТА НА „ПОСТ-ИСТИНАТА“

5.1. Тенденции на криза и разпад на либералната демокрация в епохата  на дигитален капитализъм

5.2. Ролята на дигиталните технологии в разпространението на  фашизма

5.3. Фашизацията на неолибералната държава

5.4. Основни проявления на дигиталния фашизъм

ТРЕТА ЧАСТ

ТРИ ВЪЗМОЖНИ МОДЕЛА НА ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ ОТВЪД КАПИТАЛИЗМА

ШЕСТА ГЛАВА

ДИГИТАЛНИТЕ ПОСТКАПИТАЛИЗМИ

6.1. Двете понятия за посткапитализъм и технологичните революции

6.2. „Обществото на сътрудничеството“ на Джеръми Рифкин

6.3. „Проектът нула“ на Пол Мейсън

6.4. Доколко реалистични са моделите на дигиталните посткапитализми

СЕДМА ГЛАВА

ДИГИТАЛНИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ

7.1. Какво ще стане с трите основни ценности на социалдемокрацията

7.2. Идеите за дигитален социализъм, кибер-социализъм, информационен

социализъм, мрежови социализъм

7.3. Платформените кооперативи

7.4. Социалното предприемачество и дигиталните технологии

7.4.1. Защо възникна потребността от социално предприемачество

7.4.2. Поява и развитие на социалното предприемачество

7.4.3. Ролята на дигиталните технологии в социалното предприемачество

7.4.4. Форми на социално предприемачество

7.4.5. Разпространение на социалното предприемачество

7.4.6. Оспорването на възможностите на социалното предприемачество

ОСМА ГЛАВА

ДИГИТАЛНИЯТ КОМУНИЗЪМ

8.1. Промени в представите и възприятията за комунизма като модел на бъдещето през първата, втората и третата индустриални революции

8.2. Кой и как ще извърши промяната

8.3. Маркс и противоречията на дигиталната икономика

8.3.1. Кибер-Маркс

8.3.2. Дигиталният Маркс

8.4. Аргументи и практики на поява на „технокомунизъм”, „киберкомунизъм”, „дигитален комунизъм”, „инфокомунизъм”

ЗАКЛЮЧЕНИЕ